Kursplan för

Introduktion
Introduction

IDEF25, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

- Göra studenterna bekanta med varandra, lärarna och personalen och utbildningsresurserna samt med de särskilda möjligheter som det medför att studera vid en fullständig fakultet.

- Introducera de tre ämnesområden som ska studeras: 1. Form & teknologi, 2. Livsstil & beteende och 3. Människan & naturen.

- Väcka studenternas medvetande om förhållandet mellan de tre ämnesområdena och deras betydelse för industriell design.

- Utveckla studenternas förståelse för att miljömässig hållbarhet såväl som moraliska och etiska faktorer måste ingå i förutsättningarna för varje projekt inom industriell design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Visa förståelse av de tre allmänna ämnesområdena i relation till professionell industriell design
• Visa förmåga att planera och arbeta enskilt såväl som i ett litet arbetslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• reflektera över och ifrågasätta den framtida yrkesrollen som industridesigner.

• reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

- Studenten ska utveckla en produkt eller en tjänst eller skriva en uppsats inom ämnesområdet.

- Undervisning om projekten ges i form av ett antal mindre projekt och/eller workshops.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar enskilt och i grupp. Studenterna väntas bidra aktivt till utformningen av sin masterutbildning genom att bestämma sina mål samt formulera sina syften med utbildningen och sina möjliga handlingsvägar.