Kursplan för

Inspirationskurs i industridesign, del 1:2
Inspiring Introduction to Industrial Design, part 1 of 2

IDEA25, 1 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna i deras framtida yrkesutövning. Huvudfokus ligger på olika aspekter av designyrket. Ledande designer, konstnärer, forskare, kulturpersonligheter m fl, medverkar som gästföreläsare. De presenterar sitt arbete och utbyter tankar och reflektioner med studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Vara medveten om de olika roller som industridesignyrket har att erbjuda.

 - Känna till det framtida yrkets relationer till närliggande områden.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna formulera sina åsikter om design i allmänhet och industridesign i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- reflektera kring den egna framtida yrkesrollen som industridesigner.

- reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt eventuella studiebesök och workshops. Föreläsningarna följs av diskussioner med studenterna om aktuella frågeställningar som berör design i allmänhet och industridesign i synnerhet, t ex utbildning, yrkesutövande och -roll, framtid osv.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro, gruppuppgifter samt kort individuell skriftlig essä.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Despina Christoforidou, despina.christoforidou@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se/
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt enstaka studiebesök och workshops.