Kursplan för

Engelska för tekniker
English for Engineers

GEMA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F2, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge ytterligare kommunikativa färdigheter i engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar tekniska texter på engelska för att utvidga de studerandes vokabulär på det tekniska området. Kursen behandlar också metoder för muntliga presentationer och för olika typer av skrivande, såsom rapportskrivande och akademiskt skrivande. Dessa moment tränas i samband med gruppövningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och/eller skriftlig tentamen vid delkursens slut samt fortlöpande examination inom ramen för undervisningen det vill säga genom hemuppgifter, uppsatser och aktivitet vid seminarierna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Claes Lindskog, Claes.Lindskog@englund.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se
Övrig information: LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar och seminarier. Kursen ges företrädesvis på engelska medan vissa delmoment kommer att ges på svenska.