Kursplan för

Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs
French for Engineers: Language, Culture and Society, First Course

GEMA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska, utöver utökade språkkunskaper, ge insikt i fransk kultur och litteratur samt hur det franska samhället fungerar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

inom något område kunna ge uttryck för perspektiv på det franska samhället och jämföra med svenska förhållanden.

Kursinnehåll

Kursen ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels grundläggande kunskaper om det franska samhället och den franska litteraturen och kulturen, med utgångspunkt i de texter som ingår. Huvuddragen i den franska grammatiken gås igenom och övas genom den egna skriftliga produktionen. Skönlitteraturen studeras såväl innehållsligt som språkligt. Eftersom övning i muntlig språkfärdighet är en viktig del av kursen, förutsätts aktivt deltagande i undervisningen.

Kursen består av två moduler:

Modul 1
Utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den kommunikativa färdigheten.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår ökad kunskap om:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Ett skriftligt grammatikprov (1,5 hp), ett skriftligt prov i litteratur (1,5 hp), ett skriftligt prov i kultur och övrig realia (1,5 hp) samt ett muntligt prov (3 hp). Proven i litteratur och i kultur och realia ges vid samma tentamenstillfälle.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Grammatik.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: För ytterligare information kontakta Språk- och litteraturcentrum.
Kod: 0208. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Delmomentet omfattar: För ytterligare information kontakta Språk- och litteraturcentrum.
Kod: 0308. Benämning: Skönlitteratur.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: För ytterligare information kontakta Språk- och litteraturcentrum.
Kod: 0408. Benämning: Kultur och samhälle.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Petra Bernardini, petra.bernardini@rom.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se
Övrig information: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak franska.