Kursplan för

Nätverksdynamik
Network Dynamics

FRTN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4-ra, F4, F4-r, Pi4-bg
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Olika typer av nätverk finns överallt i vårt moderna samhälle: infrastrukturnätverk tillhandahåller kommunikation, transporter och energi; sociala nätverk styr vår tillgång till information och påverkar våra åsikter; ekonomiska och finansiella nätverk styr ekonomiska transaktioner och finansiella kopplingar; och naturliga nätverk (t.ex. biologiska och fysiska nätverk) bestämmer evolution och spridningen av naturfenomen.

Kursen fokuserar på de gemensamma matematiska principer som bestämmer strukturen och funktionen hos dessa nätverk. Koncept och verktyg från dynamiska system, (slump)grafteori, markovkedjor, optimering och spelteori introduceras. Kursen täcker också ett antal tillämpningar inklusive lärande och informationskedjor, ekonomiska och finansiella nätverk, sociala påverkansnätverk, formering av sociala grupper, kommunikations nätverk och Internet, konsensus och ryktesspridning, spridning och reglering av epidemier samt reglering av transport och energinätverk

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen (5 tim), fyra godkända inlämningsuppgifter. Vid färre än fem anmälda kan en muntlig tentamen ges.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0215. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0315. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0415. Benämning: Inlämningsuppgift 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0515. Benämning: Inlämningsuppgift 4.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRT010 Reglerteknik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giacomo Como, giacomo.como@control.lth.se
Studierektor: Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se