Kursplan för

Marknadsstyrda system
Market-driven Systems

FRTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-fm, I4, I4-fir, M4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge kunskap om grundläggande principer för automationssystem i tillverkningsindustrin och dess dynamiska samspel med marknadsfaktorer såsom variationer i efterfrågan och priser för råvaror, transporter och lagerhållning. Att genom gästföreläsningar och projekt ge inblick i aktuella frågeställningar och trender hos företag i regionen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Dynamiska modeller för produktflöden. Effekterna av återkoppling. Optimering av dynamiska system med linjära begränsningar. Mått på produktionseffektivitet. Faktorer som påverkar ekonomiskt utfall av automationsinvestering. Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Mjukvarusystem för automation. Industristandarder.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projekt och två laborationer.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Marknadstyrda system.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0215. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0315. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0415. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Reglerteknik AK (FRT010).
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Docent Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRTN20.html