Kursplan för

Flervariabel reglering
Multivariable Control

FRTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: B5, C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K5, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge kunskap om de grundläggande principerna för reglering av system med flera insignaler och utsignaler. Kursen skall ge insikt om vilka fundamentala begränsningar som finns och hur man kan använda matematisk optimering som ett designverktyg. Kursen behandlar linjära tidskontinuerliga system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Helhetsbild av designprocessen, signalstorlek, förstärkning, stabilitet, känslighet, robusthet, lågförstärkningssatsen, överföringsmatris, överföringsoperator, flervariabla nollställen, icke-minfas-system, störningsmodeller i tidsplanet och frekvensplanet, specifikationer i frekvensplanet, fundamentala begränsningar och målkonflikter, regulatorstrukturer, Youla-parametriseringen, konvexa specifikationer, linjär-kvadratisk optimering av tillståndsåterkoppling och Kalmanfilter, syntes via matrisolikheter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälda kan en muntlig tentamen ges.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0214. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0314. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0414. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRT010 Reglerteknik AK eller FRTN25 Processreglering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Anders Robertsson, anders.robertsson@control.lth.se
Kursansvarig: Professor Anders Rantzer, anders.rantzer@control.lth.se
Studierektor: Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRTN10.html
Övrig information: Kursen får ej förekomma i examen tillsammans med FRT020.