Kursplan för

Matematisk modellering, fortsättningskurs
Mathematical Modelling, Advanced Course

FRT095, 4,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Valfri för: F4, F4-bs, I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och utveckla studentens modelleringskunskaper i form av grundläggande teori och ett praktiskt projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en föreläsningsdel (20%) av generell karaktär och en projektdel (80%).

Föreläsningsdelen ger en översikt av olika modelltyper och beskriver grunderna såväl för fysikaliskt modellbygge som för modellering från mätdata. Modellvalidering är ett centralt begrepp. Simuleringsmetoder för olika modelltyper diskuteras.

Projektdelen, den dominerande delen, kan vara av olika karaktär och inriktning. Gemensamt för projekten är dock att valet av modellstruktur är en väsentlig del av arbetet och att flera olika varianter av modeller kan vara relevanta. Varje projekt ska involvera expertis från flera olika ämnesområden. Projektplan och regelbundna projektmöten är en del av kursen. Den skriftliga rapporten ska ställas i relation till innehållet i kursens föreläsningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Muntlig och skriftlig projektredovisning samt muntlig och skriftlig opposition.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 Matematik - System och transformer, FMSF10 Stationära stokastiska processer, FMA021 Kontinuerliga system.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Professor Anders Rantzer, anders.rantzer@control.lth.se
Kursansvarig: Giacomo Como, giacomo.como@control.lth.se
Studierektor: Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRT095.html