Kursplan för

Internationell projektkurs - Matematisk modellering
International Project Course-Mathematical Modelling

FMSN05, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Erhålla förståelse av modelleringsprocessen för ett givet matematiskt modelleringsprojekt i samarbete med andra studenter och förvärva nödvändiga kunskaper för att genomföra ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Inhämta relevant kunskap och förståelse för att lösa ett givet matematiskt modelleringsprojekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Något matematiskt modelleringsproblem.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Motsvarande de 3 första terminerna på Teknisk Matematik samt någon/några av kurserna FMA021, FMS045, FMN041, FMN130, FMN050.
Begränsat antal platser: 10
Urvalskriterier: Individuell bedömning av studiemeriter.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/
Övrig information: Projekt med studenter från olika universitet i Europa inom ECMI-modelling week. ECMI står för European Consortium for Mathematics in Industry, se http://www.ecmi-indmath.org/. ECMI-modeling week äger rum i augusti vid något ECMI-universitet.