Kursplan för

Projekt i matematik
Project in Mathematics

FMAN35, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är dels att ge den matematikintresserade teknologen möjlighet att självständigt utvidga sina matematiska kunskaper och att ge träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Beroende på projektets inriktning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/