Kursplan för

Biomatematik
Biomathematics

FMAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom biologi, i tillräcklig omfattning för att kunna ta sig an biologiska problemställningar. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Syftet är också att förbereda för fortsatta studier i t ex biologiska system och evolutionsbiologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Populationstillväxt. Icke-linjära differensekvationer. Evolutionsdynamik. Kontinuerliga modeller. Fasplansmetoder. Molekyldynamik. Cellcykeln. Gränscykler, oscillationer och exciterbara system. Diffusionsmodellering. PDE-modeller. Mönstergenerering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en hemtentamen och en muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer, FMA021 Kontinuerliga system, eller kurserna i Tillämpad matematik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Anders Källén, andersk@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/biomat/