Kursplan för

Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt
Mathematical Modelling with Statistical Applications, Project

FMAF25, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna granska en matematisk eller statistisk modell och dess förmåga att beskriva verkligheten.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en föreläsningsdel (30%) av generell karaktär och en projektdel (70%).

Föreläsningsdelen inkluderar gästföreläsningar och behandlar muntlig och skriftlig presentation.

Projektdelen består av två mindre projekt som inleds med obligatoriska datorlaborationer. Deltagarna får grova arbetsplaner för projekten vid start.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport på ett till två mindre projekt. Muntlig redovisning av ett projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 Matematik - System och transformer, FMS012 Matematisk statistik, allmän kurs
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/