Kursplan för

Material
Materials

FKM050, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall veta hur material, egenskaper och tillverkning hänger samman, och hur detta påverkar design och användning av produkter i olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen definierar olika materialegenskaper såsom styvhet, plasticitet, formbarhet, optiska egenskaper, termiska egenskaper m.m. samt hur dessa beror av materialets uppbyggnad och tillverkning. Diskussionen sker med utgångspunkt från olika materialtyper och tillverkningsprocesser för material.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen, muntligt redovisade uppgifter, skriftlig materialvalsuppgift.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se
Hemsida: http://www.material.lth.se