Kursplan för

Elektroniska material
Electronic Materials

FFFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N2
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Under kursens första del studeras, med utgångspunkt från den kvantmekanik som t.ex. behandlats i kursen Kvantfenomen och nanoteknologi, fasta material och då särskilt deras elektriska egenskaper. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer. Därmed knyter kursen direkt an till de tillämpningar som behandlas i den senare följande kursen i Ellära och elektronik. Dessutom diskuteras översiktligt även materias optiska och dielektriska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Elektronens partikel- och vågegenskaper, bindning i kristaller. Elektronstruktur: fri-elektronmodellen och bandstruktur. Elektrisk ledningsförmåga; metaller, halvledare och isolatorer. Elektroniska komponenter: pn-övergången och introduktion till bipolära och fälteffekt-transistorn. Översikt över materials optiska och dielektriska egenskaper.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. För högre betyg krävs dessutom individuell muntlig tentamen, som får genomföras under förutsättning att den skriftliga tentamen är godkänd.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig alternativt muntlig presentation av laborationens innehåll och resultat.
Kod: 0215. Benämning: Elektroniska Material.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen för betyg 3. Muntlig tentamen för högre betyg.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA10 Kvantfenomen och nanoteknologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFF100, FFFF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Leijnse, martin.leijnse@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/courses/ffff01
Övrig information: Obligatoriskt deltagande i laborationer. En laborationsredovisning görs på engelska.