Kursplan för

Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion
Nanoscience and Nanotechnology – an Introduction

FFFA01, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Denna kurs skall ge en överblick över forskningen och tillämpningar inom nanovetenskap och nanoteknik. Dessutom ger kursen en överblick över hela utbildningen i Teknisk nanovetenskap och skall definiera och överföra utbildningens ”själ” till studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna aktivt deltaga i en argumenterande diskussion rörande nanovetenskapliga och nanotekniska problemställningar.

Kursinnehåll

Kursen genomförs dels som föreläsningar, dels som gruppövningar och projektarbete. Stor vikt kommer att läggas på övergripande förståelse på vetenskapsområdet. En bärande tanke är att i denna inledande kurs lyfta fram tvärvetenskapligt präglade genombrott från de senaste 5–10 åren inom området, genombrott av stark relevans för de fyra avslutande programinriktningarna, speciellt med avseende på s.k. livsvetenskaper (biologi och medicin).

Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera och reflektera över kursens innehåll. Studenten får en introduktion i vetenskapligt arbete genom att lära sig grunderna i informationsinhämtning och -granskning. Olika forskningsområden inom nanovetenskap presenteras i form av föreläsningar och genom besök hos forskarna. Genom projektarbete kommer studenten att lära sig rapportering både i muntlig och skriftlig form.

Projekt
Studenten skall få välja ett område att fördjupa sig i för att sedan under flera veckor, i nära samverkan med den för intresseinriktningen mest relevanta forskningsmiljön, bedriva litteraturstudier och skaffa sig forskningsinformation. Projektarbetet, som med fördel kan utföras i grupparbetsform, skall resultera i såväl en skriftlig som en muntlig rapport, vilka presenteras i en symposieliknande kursavslutning där studenterna inför varandra ger en översikt av fältet.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Del 1: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Obligatoriska laborationsbesök med skriftlig redovisning och muntlig tentamen. Del 2: Obligatoriskt projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Nanovetenskap och nanoteknik - muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Se kursplan. Delmomentet omfattar: Se kursplan
Kod: 0207. Benämning: Nanovetenskapssymposium.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Se kursplan. Delmomentet omfattar: Se kursplan

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFF150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars Samuelson,, lars.samuelson@ftf.lth.se
Kursansvarig: Christelle Prinz, christelle.prinz@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/education/quick_links_to_course_pages/fffa01_nanoscience_and_nanotechnology_an_introduction/
Övrig information: Vissa delar av kursen ges på engelska.