Kursplan för

Halvledarfysik
Semiconductor Physics

FFF021, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: E4-dpd, E4-f, E4-hn, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, MSOC2, N4-nf, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ansluter till grundkursen i fasta tillståndets fysik/elektroniska material/komponentfysik för att ge en bredare och djupare kunskap i halvledarfysik som är av central betydelse för ämnets tillämpningar. De grundläggande fysikaliska principerna som behövs för att förstå halvledarkomponenter och deras funktion fördjupas, även inom enklare elektroniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande fysikalisk teori för halvledare: bandstruktur, intrinsiska och extrinsiska halvledare - laddningsbärarkoncentrationer och transportfenomen.
Icke-jämvikt i halvledare: excitations- och rekombinationsmekanismer, injektion av laddningsbärare.Yttillstånd.
Elektriska egenskaper hos komponenter som pn-övergång, bipolär transistor, metall-halvledarövergång. MOS-transistor: grundläggande egenskaper och olika typer av MOS-strukturer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, godkända laborationer och muntlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Halvledarfysik.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen
Kod: 0214. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig redovisning
Kod: 0314. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i fasta tillståndets fysik inklusive introduktion till halvledare och pn-övergången motsvarande FFFF05 Fasta tillståndets fysik, FFFF01 Elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se
Kursansvarig: Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/courses/fff021