Kursplan för

Lasrar
Lasers

FAFN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Valfri för: BME4-bf, E4-f, F4, F4-f, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en orientering om lasertyper och lasertekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Kursinnehåll

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern. Projekt (ray tracing).

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tre laborationer med rapporter. Skriftlig tentamen. Projekt.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt.
Kod: 0314. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Grundkunskaper i optik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF073, FAF112

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn01_lasers/