Kursplan för

Mikroekonomi - individuella val
Microeconomics - Individual Choice

EXTP15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att föermedla kunskaper och färdigheter i mikroekonomi rörande individuella val.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  få fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori avseende individers och företags val i en perfekt konkurrenssituation samt allmän jämvikt för bytes- och produktionsekonomier,         

förstå och redogöra för dualiteten mellan en teknologi- och kostnads- och vinstfunktion,

·         förstå och redogöra för modeller för individuella val såväl utan osäkerhet som under osäkerhet,

·         förstå och redogöra för den duala ansatsen i konsumtionsteorin,

·         förstå och redogöra för villkoren för allmän jämvikt i bytes- och produktionsekonomier;

·         förstå och redogöra för första och andra välfärdsteoremet;

förstå och redogöra för tidspreferenser med exponentiell och hyperbolisk diskontering.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 tillämpa teorin på icke-parametrisk effektivitetsanalys av företag och branscher,

·         tillämpa teorin om individuella val i specifika exempel, såsom val av försäkringsgrad eller val av optimal tillgångsportfölj,

·         tillämpa allmän-jämviktsanalys i praktiska exempel och sätta resultat i relation till partiell jämvikt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska kunna redogöra för och diskutera sina kunskaper.

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

I en första del av kursen modelleras den teknologi som ett företag kan förväntas möta. Därefter visas under vilka omständigheter all relevant teknologisk information finns i rent ekonomiska storheter. Vidare visas hur effektivitetsanalys kan genomföras via DEA-analys. Därefter fokuserar kursen på den individuella valsituationen och olika representationssatser härleds. Detta gäller såväl för val under osäkerhet som för val utan osäkerhet. Olika tillämpningar av preferensteorin gås igenom. Det gäller grundläggande allmän jämviktsanalys, inklusive välfärdsteorins första och andra huvudsats och tillämpningar på olika former av tillgångsmarknader. Den duala ansatsen i konsumtionsteorin behandlas; här ges en fullständig karaktärisering av konsekvenserna av individens nyttomaximeringsbeteende i en marknadssituation. Resultat som Slutsky-ekvationen, Roys identitet och Shepards lemma härleds.  Det gäller även andra typer av val under osäkerhet. Slutligen behandlas intertemporala val och distinktionen mellan vanlig (exponentiell) och hyperbolisk diskontering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TEK145, TEK137

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Fredrik Andersson, fredrik.andersson@nek.lu.se
Övrig information: Kursen samläses med NEKP21.