Kursplan för

Geografiska databaser
Geographical Databases

EXTN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en teoretisk förståelse för hur en geografisk databas är uppbyggd och hur den kan användas. Dessutom syftar kursen till att ge praktisk färdighet att modellera, skapa och använda en geografisk databas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller de centrala områdena för hantering av geografiska databaser. De områden som särskilt behandlas är spatiala (rumsliga) databaser, objektorienterad modellering av innehållet i en geografisk databas, frågespråket SQL (samt en rumslig utvidgning av detta språk), rumsliga index, spatio-temporala metoder, öppen källkod och användarskapade data.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen och betygsatt projektarbete. Godkänd på alla inlämningsuppgifter samt deltagande på obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal högskolepoäng på masternivå/specialisering inom civilingenjörsprogram vid LTH.
Kursen överlappar följande kurser: EDA216, GISN06, NGEN12

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ali Mansourian, ali.mansourian@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.natgeo.lu.se/courses/ngen12/