Kursplan för

Biologisk översiktskurs
Biology, Introductory Course

EXTG10, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är tvåfaldigt, dels att ge studenten en allmän introduktion i biologi, dels att genom datorövningar visa vilka beräkningsmetoder man använder inom biologiska system, speciellt sådana där behovet av matematiskt, datalogiskt och statistiskt kunnande är stort. Speciellt prioriteras resultat, begrepp och terminologi som underlättar för studenterna att på egen hand sätta sig in i biologiska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp och modeller. Modellerings och beräkningsmetoder som är vanliga inom biologi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt bonuspoäng från ett antal av kursledningen specificerade övningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: tek290

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders.Brodin, Anders.Brodin@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se