Kursplan för

Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv
Communication, Thinking and Ethics - Cognitive and Cultural Perspectives

EXTF55, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Det övergripande syftet är att studenterna ska öka sin medvetenhet om hur en
industridesigners val kan påverka (i) människor från olika grupper och kulturer
samt (ii) samhällsutvecklingen.
Kunskapsområdet kursen rör sig inom är ”människor som informationsvarelser i och
med världen”, där särskild tyngdvikt läggs på individuell och kulturell variation.
Kursen erbjuder rika möjligheter att diskutera förhållningssätt till det man lär sig
om mänsklig kognition, kommunikation samt etik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna samverka effektivt i gruppredovisningar av litteratur inom kursens teman
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

visa medvetenhet om vidden av individuell och kulturell variation med avseende
på informationshantering i t.ex. kommunikation, problemlösning och lärande

visa insikt i hur kulturell variation hos människan som informationsvarelse
kan/bör påverka en produktdesignsprocess

visa insikt i hur etiska perspektiv kan/bör påverka en produktdesignsprocess

Kursinnehåll

Tre huvudteman bearbetas i kursen: i) människors informationshantering, ii)
kommunikation och iii) grunder i etik. Genom vardera av dessa teman löper två tväraspekter: a) informationshantering som situerad, dvs. människor som
informationsvarelser i samspel med omgivningen och b) individuell och kulturell
variation. Vidare är kursen övnings-och uppgiftsorienterad. Den är centrerad kring
gruppuppgifter och individuella uppgifter. Den ger stort utrymme för träning i att
presentera och diskutera kurstemana i muntlig och skriftligform. Den ger även
studenterna möjligheter att diskutera sina egna pågående projektarbeten i relation
till kursens teman om människans informationshantering, kommunikation och etik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga inlämningsuppgifter - individuella samt i grupp; muntliga redovisningar; medverkan i litteraturseminarier samt i kamratgranskningsuppgifter. För slutbetyg måste alla delar vara godkända.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Agneta Gulz, Agneta.Gulz@lucs.lu.se
Kursansvarig: Universitetslektor Maria Larsson, Maria.Larsson@lucs.lu.se
Hemsida: http://www.lucs.lu.se
Övrig information: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, övningar, muntliga redovisningar och samtliga bedömningsgrundande moment.