Kursplan för

Svenska för utbytesstudenter: nivå 3
Swedish for Exchange Students: Level 3

EXTA26, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Tidningsläsning ingår som ett moment i kursen. Uttals- och grammatikträning sker bland annat via datorbaserade språkprogram. Muntlig språkfärdighet och hörförståelse är viktiga inslag.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig tentamen vid kursens slut.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: SVEE13

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Lena Larsson, Lena.Larsson@nordlund.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/utbildning/kursutbud//kurs/SVEE03
Övrig information: Kursen söks internt av utbytesstudenter vid Lunds universitet. Den kan inte ingå i en svensk högskoleexamen.