Kursplan för

Svenska för utbytesstudenter: nivå 1
Swedish for Exchange Students: Level 1

EXTA24, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Svenska språkets ordförråd, uttal och meningsbyggnad behandlas. Textarbete och muntliga övningar ingår.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig tentamen vid kursens slut.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: SVEE11

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Lena Larsson, Lena.Larsson@nordlund.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/utbildning/kursutbud//kurs/SVEE01
Övrig information: Kursen söks internt av utbytesstudenter vid Lunds universitet. Den kan inte ingå i en svensk högskoleexamen.