Kursplan för

Avancerad telekommunikation
Advanced Telecommunication

ETSN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för principer för nätverks konstruktion med hänsyn till prestandaaspekter. Kursen omfattar två huvudområden, undersökning och dimensionering av nätverk genom modellering och simulering samt fundamentala nätverksarkitekturer. Kursen behandlar både publika accessnät såsom 3G/LTE samt trådlösa lokala nätverk såsom WLAN, Ad-hoc och Mesh nätverk etc. Vidare behandlar kursen uppförandet av nätverkande system ur ett kö och flödesperspektiv samt mekanismer för att kontrollera prestanda. Kursen omfattar både teoretiska aspekter inom modellering samt tillämpning genom simuleringsimplementationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer, funktioner och tekniker som utgör grunden för kommunicationsnätverk med ett fokus på trådlös kommunikation. Speciellt behandlas dessa funktioners uppförande och prestanda med hänseende till den stokastiska trafiknaturen i data och telekom system.

Kursen omfattar såväl publika system (3G, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger också en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering.

Kursen är uppbyggd av tre moduler:

* prestanda modellering, undersökning av den stokastiska naturens påverkan på nätverksfunktioner

* moderna mobila system, trådlösa lokala nät så kallade WLAN samt en kort orientering om mobila system bortom 3G.

* Praktisk implementering av prestandasimuleringar.

Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på tentamen samt hemuppgiften. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Prestandaundersökningar och simuleringar av nätverkssystem

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Kursansvarig: Emma Fitzgerald, emma.fitzgerald@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsn01