Kursplan för

Programvarutestning
Software Testing

ETS200, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper i inom programvarutestning i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att lära studenten att söka och värdera kunskap vid forskningsfronten inom testområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Verifieringsaktiviteter i hela utvecklingscykeln

Typer av verifiering

Verifieringstekniker

Test management

Undervisningsformer
Föreläsningar ger en översikt över litteraturen som en hjälp för självstudier.
Laborationer ger övning på att tillämpa olika testtekniker.
Fördjupningsarbete innebär gruppvis litteratursökning, analys och presentation.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Genomförda och rapporterade laborationer examineras parvis, skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget (U/3/4/5) ges av en sammanvägning mellan fördjupningsarbetets betyg och poängtalet på tentamen.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Programvarutestning.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Genomförda och rapporterade laborationer, parvis. Skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget (U/3/4/5) ges av en sammanvägning mellan fördjupningsarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp
Kod: 0304. Benämning: Övningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Per Runeson, Per.Runeson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/ets200
Övrig information: Obligatoriska moment: projekt, laborationer, presentationer, rapporter.