Kursplan för

Datorkommunikation
Computer Communication

ETS052, 4,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2, E3
Valfri för: F4, I4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande förståelse för principer och uppbyggnad av system för datorkommunikation, datanät och distribuerade system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en grundläggande förståelse för de protokoll och system som Internet är uppbyggt av och kunna förhålla sig till detta utifrån sitt eget Internet-användande.

Kursinnehåll

Kursen ger en bred översikt över de principer och tekniker som utgör grunden för dagens kommunikationssystem. Som exempel på kommunikationsnät används genomgående Internet på lokal, regional och global nivå; den lokala nivån exemplifieras framför allt med Ethernet. Kursen behandlar nätkomponenter som är nödvändiga både för lokal och global kommunikation mellan flera datorer. Komponenternas funktion och samspel beskrivs, liksom vad som är nödvändigt för global kommunikation via flera kommunikationsnät, av olika typ och med olika protokoll. Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösningar. Laborationer.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. Frivilliga duggor. Övrig information: Under kursen gång ges frivilliga duggor vilka ger bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Bonuspoängen är giltiga till nästkommande års kurs startar.
Kod: 0204. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer i datorkommunikation. Delmomentet omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITF25, ETS055, ETSF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Kihl, maria.kihl@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets052