Kursplan för

IC-projekt 1
IC-project 1

ETIN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MSOC1
Valfri för: D4-dpd, E4-dpd
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge insikt i praktisk konstruktion av integrerade kretsar med speciell tonvikt lagd på system-på-kisel. Kretsarna kan vara antingen analoga, digitala, datororienterade, eller "mixed-mode" och konstruktionsarbetet kan utföras antingen på transistor eller blocknivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Konstruktion av integrerade kretsar är ett snabbt växande område med ett stort behov av välutbildade ingenjörer. Kursen bedrivs som projektarbete där studenterna i små grupper använder sina kunskaper från tidigare kurser för att konstruera en integrerad krets (IC=Integrated Circuit), också kallat ett chip. Detta utförs i en modern datormiljö. Flera projekt kan även kopplas ihop till ett större system.

Kursen ger studenterna en unik möjlighet att konstruera ett komplett chip där ett urval kan komma att skickas iväg för tillverkning vid slutet av projektarbetet. Tillverkning av de utvalda kretsarna tar cirka 3 månader varefter de verifieras i kursen IC-projekt fortsättning och verifiering.

Huvuddelen av projekten syftar till att vara breda från analogt via mixed mode till digitalt. I projekten kan då ingå grupper som fokuserar på ett speciellt område.

Den digitala delen innehåller även ett antal obligatoriska moment som skall bekanta studenten med de datorverktyg som behövs under projektarbetet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på kvaliteten av det utförda projektarbetet samt rapporten och den muntliga presentationen av detsamma. Arbetet utföres i grupp och bedömning görs både utifrån gruppens som individuella insatser. Om arbetet inte slutförts inom given tidsram kan högre betyg än 3 inte erhållas. Förutom detta krävs av studenter som utför ett digitalt projekt godkännande på ett antal inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIN01, ETI210

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Sjöland (analog), henrik.sjoland@eit.lth.se
Kursansvarig: Viktor Öwall (digital och dator), viktor.owall@eit.lth.se
Kursansvarig: Joachim Rodrigues (digital och dator), joachim.rodrigues@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin35