Kursplan för

Elektroteknik: möjligheter och begränsningar
Electronics: Possibilities and Limitations

ETIA05, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som grunderna, såväl som den expansiva utveckling, inom områdena elektroteknik och kommunikationssystem ger. Tonvikten ligger på generell kvalitativ förståelse av fenomen som kopplas till elektronik och dataöverföring, och hur detta kopplas till formgivning. Studenten skall kunna föra en konstruktiv diskussion om en konstruktion med ingenjörer utifrån från de begrepp som lärs ut i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en genomgång av grundläggande begrepp som är viktiga för konstruktioner som innehåller elektronik och kommunikationsmoduler. Sådana begrepp är t.ex. ström, spänning, effekt och frekvens. Beroende på den funktionalitet som önskas ställs en designer inför olika överväganden. Kursen kommer att diskutera vad som är möjligt utifrån givna kriteria och hur ett framtidsperspektiv ser ut. Exempelvis diskuteras hur en konstruktions utformning påverkas av om den skall vara kopplad till ett fast elnät eller vara batteridriven. Kursen diskuterar även de möjligheter och begränsningar som moderna kommunikationssystem ger vad det gäller dataöverföringshastighet och räckvidd.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Studentens prestation bedöms baserat på datorbaserade test. Detta består av att varje föreläsning åtföljs av ett individuellt datorbaserat test, där studenten svarar på frågor angående föreläsningens innehåll. Alla dessa test måste vara godkända för att kursens skall anses avklarad. Vidare krävs närvaro på minst 80% av föreläsningarna.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI250

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Viktor Öwall, viktor.owall@eit.lth.se
Kursansvarig: Professor Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etia05