Kursplan för

Projekt i elektro- och informationsteknik
Advanced Course in Electrical and Information Technology

EITN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: C5, D5, E5, F5, I4, I5-pvs, MWIR2, N5, Pi5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i något ämnesområde inom Elektro- och informationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i motsvarande ämne.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn35
Övrig information: En individuell studieplan beslutas av examinator. Kursen ges med särskild inriktning för I-programmet under ht2, med industriella tillämpningar.