Kursplan för

Digitala strukturer på kisel
Introduction to Structured VLSI Design

EITF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Elektronikkonstruktion.
Obligatorisk för: MSOC1
Valfri för: D4-dpd, D4-is, E4-dpd
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande fyra moment: 1) Konstruktionsarbetets olika steg baserade på moderna konstruktionshjälpmedel, 2) Användning av språket VHDL som indata för automatisk syntes, 3) Konstruktion av synkrona system genom utveckling av klockcykeltrogna modeller, 4) Användning av programmerbara grindmatriser (FPGA) för att ta fram tidiga prototyper.
Kursen innehåller föreläsningar,  projekt  (inklusive inlämningsuppgift). Projekten är utformade som praktiska konstruktionsövningar baserade på verktyg för simulering, syntes och optimering där FPGA används som målteknologi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkännande krävs 3 fullgjorda projekt och muntlig examination under porjektredovisningen. För högre bety än 3 krävs ytterliga projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Liang Liu, liang.liu@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf35