Kursplan för

Mekatronik, industriell produktframtagning
Mechatronics, Industrial Product Design

EIEN01, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4-ra, M4-me, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Denna kurs har som målsättning att ge studenten kunskaper, färdigheter och erfarenheter från att delta i ett industribaserat mekatroniskt utvecklingsprojekt som drivs fram till en fungerande prototyp. Produktens principkonstruktion har tagits fram i kursen EIEF01 Tillämpad mekatronik. Arbetet utförs i en grupp där deltagarna bidrar med kompetens från flera olika ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet genomförs under två läsperioder i samarbete med kursen MMK101, Produktutvecklingsprojekt. Kursdeltagarna i Mekatronik, industriell produktframtagning ska utveckla mekatroniska delar i gemensamma projekt eller helt mekatroniska produkter.

En av hörnstenarna i mekatroniskt utvecklingsarbete är att medlemmarna med olika kompetenser i ett team finns med redan från början av projektet för att öka möjligheterna till innovativa lösningar, där sådana ämnen som realtidsprogrammering, reglerteknik, elektriska drivsystem och maskinkonstruktion samverkar på ett genomgripande sätt. Denna samverkan fortsätter inom denna kurs, där beställning av komponenter, bygge av produkten, provning och justeringar är målen.

Kursen avslutas med en offentlig presentation av i de båda kurserna framtagna produkterna i närvaro av industrirepresentanter, kursledningar och press.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd projektredovisning och skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EIEF01Tillämpad mekatronik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIE075

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate Professor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se
Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se