Kursplan för

Elmaskiner och drivsystem
Electrical Machines and Drives

EIEF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om funktionen hos elmaskiner och elektriska drivsystem .

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Elmaskiner och drivsystem.
Antal högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen kan ge betygen 3, 4 eller 5.
Kod: 0214. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända redogörelser av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIE620

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henriette Weibull, henriette.weibull@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/eief10/