Kursplan för

Miniatyriserade analyssystem i biomedicinska tillämpningar
Lab-on-a-chip in Biomedical Applications

EEMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, F4, F4-mt, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge en detaljerad teknisk inblick i miniatyriserad bioanalys och belysa några av de lab-on-a-chip tekniker som används idag inom klinisk medicin såväl som biomedicinsk forskning. Grundläggande principer för bioanalys integrerad i mikrofluidiksystem där bl a provhantering och detektionsprinciper är centrala teman kommer belysas via föreläsningar, laborationer och självständigt projektarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en föreläsningsserie som förmedlar både basal lab-on-a-chip teknik och även som visar på hur denna tillämpas inom modern bioanalys idag. Gästföreläsare från framträdande bioanalysföretag i regionen kommer ytterligare visa på vikten och värdet av miniatyriserad och automatiserad bioanalys inom sjukvårdssektorn och medicinsk forskning. Kursen kommer även omfatta en serie laborationer som bl a belyser kliniskt relevanta analystekniker som bygger på mikrofluidik och lab-on-a-chip teknik. Kursdeltagnarna genomför även ett projketarbete som skall ge en handgriplig förstående för grundläggande steg i konstruktion av mikrofluidikbaserade analyssystem och därmed ge en helhetsbild och djupare försåelse kring lab-on-a-chip teknologin.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt på laborationsrapporter, projektarbete och tentamen.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0215. Benämning: Labrapporter & projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 3 års studier på civilingenjörsutbildning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Thomas Laurell, thomas.laurell@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/kurser/