Kursplan för

Introduktion till miniatyriserade analyssystem
Introduction to Lab-on-a-chip Systems

EEMN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, E4-mt, F4, F4-mt, F4-nf, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild inriktning mot Lab-On-A-Chip system. Mikrofluidik och Lab-On-A-Chip system hanterar vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är sant tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t ex elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t ex inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Flödesmekanik i mikrosystem, simulering av flöden, material och tillverkningsmetoder för mikroflödessystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar (t.ex. Reynolds tal), flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, blandning, dropp-baserade mikrofluidiksystem, separation, detektion, tillämpningar inom kemi, biokemi, bioteknologi, biologi och medicin, akustik på chip, nanofluidik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, aktivt deltagande i diskussionsforum, genomförande och redovisning av projekt muntligt och skriftligt samt skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA01, FAFA05, FAFA35 eller motsvarande grundläggande kurser i fysik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: 1. Kursens relevans för den valda inriktningen. 2. Antal poäng till examen.
Kursen överlappar följande kurser: EEM055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Tenje, maria.tenje@elmat.lth.se
Kursansvarig: Pelle Ohlsson, pelle.ohlsson@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/kurser/mikrofluidik/