Kursplan för

Mikrosensorer
Micro Sensors

EEMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: BME4, D4, E4-ssr, F4, F4-nf, F4-ss, MSOC2, N4-nf
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mätteknik och sensorer kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t.ex. röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Andelen mikrosensorer ökar inom samhället, speciellt inom bilindustrin där det idag är standard med krocksensorer, tiltsensorer och tex däcktrycksensorer

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen präglas av mycket experimentellt och självständigt arbete kombinerat med en kortare serie föreläsningar som presenterar tillverkningsmetoder och de fysikaliska grundprinciperna för kiselbaserade mikrosensorer. Laborationer och projektarbete omfattar tillverkning av mikrosensorer i kisel samt studier och karaktärisering av de sensorer som ni tillverkar i renrumslaborationen. Grundläggande kunskaper i tillverkningsmetoder av mikromekaniska komponenter och sensorer ges. Bland annat behandlas litografiska processteg och etsmetoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkänt fördjupningsarbete med skriftlig rapport samt godkänt projekt med tillhörande posterredovisning. Högre betyg kan erhållas vid skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EEM007 Mätteknik, EEMN045 Sensorer, EEMF15 Sensorer och Mätteknik eller ESSF10 Mätteknik.
Begränsat antal platser: 28
Urvalskriterier: 1. Inriktning av påbörjat examensarbete. 2. Antal poäng kvar till examen.
Kursen överlappar följande kurser: EEM050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Bengtsson, martin.bengtsson@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/kurser/mikrosensorer/