Kursplan för

Företagande och entreprenörskap
Business Development

EEMF25, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till ingenjörsrollens entreprenöriella möjligheter och förmedla ett aktivt förhållningssätt till egenföretagandet som en möjlig karriärväg. Grundläggande aspekter i entreprenörsprocessen och centrala begrepp inom företagsetablering kommer att belysas. Genom att självständigt utveckla en affärsplan erhålls en ingående förståelse för grundläggande komponenter i utvecklingen av en affärsidé och de moment som underlättar processen att gå från idé till marknad. Det egna arbetet med den entreprenöriella processen presenteras och konsten att kommunicera sin idé tränas i en avslutande konferensdag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar med fokus på affärsplanens olika delkomponenter kommer varvas med hemuppgifter där studenterna arbetar med sin egen affärsidé med avseende på respektive föreläsningsmoment. Sammantaget mynnar detta ut i en serie hemuppgifter som utgör stommen för att studenterna i grupp som avslutning skriver en sammanhållen affärsplan kring sin affärsidé. Denna redovisas avslutningsvis under en konferensdag inför en panel av tänkta investerare.

Gästföreläsningar kommer att ge en bredare syn på entreprenörskapet, kunskap om patent och patenteringsprocessen, finansieringsvägar för nystartade bolag, samt vikten av en professionell framställning/presentation av sin affärsidé.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter i entreprenörskap, deltagande i obligatoriska moment, godkänd skriftlig examination, skriftligt redovisad och godkänd affärsplan och deltagande i muntlig redovisning av affärsplanen.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter
Kod: 0215. Benämning: Affärsplan.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntligt redovisad affärsplan

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 2 års studier på civilingenjörsutbildning
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EEM035, EEMF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Thomas Laurell, thomas.laurell@bme.lth.se
Hemsida: http://www.bme.lth.se/utbildning/