Kursplan för

Datateknik, översiktskurs
Computer Engineering Overview

EDT632, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten i strukturerad utveckling inom datateknikområdet samt introducera studenten i grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkänt projekt i hållbar utveckling samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDTA01, EEIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edt632
Övrig information: All schemalagd undervisning är obligatorisk.