Kursplan för

Datorer i system
Computers in Systems

EDAA05, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2014-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlätta för studenterna att se sammanhangen mellan kurserna i programmet. Den skall också lägga grunden till rutiner för studenternas lärande genom att introducera flera av de arbetssätt som används inom programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av området datateknik och en introduktion till några grundläggande tekniker som t ex: det binära talsystemet, teckenrepresentation, logik, formella språk och datakommunikation. Den ger också förståelse för hur kunskaper från de grundläggande kurserna utnyttjas i de avancerade kurserna, illustrerat med t ex kompilatorteknik, reglerteknik, telekommunikation, realtidssystem och robotteknik, datorgrafik och bildananlys.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Kursen har obligatoriska laborationer, övningar, ett projektarbete samt skriftlig tentamen. Det finns även ett antal obligatoriska föreläsningar. För godkänt slutbetyg krävs att de obligatoriska momenten redovisats med godkänt resultat samt godkänt betyg på den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Övningar och laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Övningarna och laborationerna är obligatoriska och måste redovisas med godkänt resultat för slutbetyg på kursen.
Kod: 0209. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som måste vara godkänd för slutbetyg på kursen.
Kod: 0309. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Ett projektarbete som utförs grupper om ca 4 teknologer. Projektet måste redovisas med godkänt resultat för slutbetyg på kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA021, EDA080, EDA250, EDA300, EDA315

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa05
Övrig information: Den skriftliga tentamen äger rum efter kursen första läsperiod.