Kursplan för

Spatiala experiment II
Spatial Experiments II

ASEN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att utforma byggnader/byggnadsverk i en främmande och starkt provocerad fysisk kontext. Studenten skall utveckla sin kompetens och kunskap att agera utanför arkitekturens gängse ramar i en kulturellt eller fysiskt okänd miljö. Studenten skall förvärva kunskap om nya lösningar på byggnadsuppgifter utanför arkitekturens kärnområde. Studenten skall också utveckla sin kompetens och kunskap genom att väga samman yttre förutsättningar såsom platsens egenskaper med byggnadsverkets primära funktion. Studenten skall tränas i sin förmåga att agera i en främmande situation genom att förvärva kunskap om specifika fysiska förutsättningar tillhöriga platsen. Kursen skall ge studenten insikter i ett kulturellt annorlunda paradigm inom arkitekturens fält och hur detta kan användas och vidareutvecklas i ett föränderligt samhälle. Studenten skall också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera sitt projekt i ett internationellt sammanhang, såväl visuellt som verbalt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tillämpningsuppgift skall utgå från en extrem situation i en fysiskt etablerad, men provocerad kontext. Genom att introducera en arbetsmetod vilken kan beskrivas som cyklisk skall de i varje moment uppställda hypoteserna kontinuerligt utvärderas och frambringa nya infallsvinklar vilka förs vidare i processen. Konstnärliga ingångar skall ställas mot vetenskapliga hypoteser, ofta utanför arkitekturens fält. Byggnaders/byggnadsverks program skall oftast formuleras som en del av arbetet. Byggnadsuppgiftens syfte kan vara både av publik eller privat karaktär. Samverkan med lokala aktörer i en internationell kontext prioriteras men utgör ingen förutsättning. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av arkitektens metodkunskap vid utformning av byggnadsverk samt vad gäller kommunikationen av det uppnådda resultatet. Undervisningen sker genom enskilda eller gruppgemensamma övningar/moment. Kursen innefattar föreläsningar och obligatoriska schemalagda s.k. genomgångar samt projekthandledning på ritsal. En kurs om 7,5hp har knutits till kursen vilken innehåller litteraturstudier, seminarier, studieresa (ej obligatorisk) samt specifik kunskap rörande byggnadsverks konstruktiva uppbyggnad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, Christer.Malmstrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt kursen Integrerad design: Arkitektur – konstruktion (AAHN10).