Kursplan för

Teori i handling
Performing Theories

AFON25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MARK1-aad, MARK1-acd, MARK1-hsu, MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om arkitekturteori och arkitekturrelaterade teorier och dess relation till den byggda miljön.
Undervisningen syftar också till att öka studenternas förmåga att omsätta, och i praktisk handling pröva, arkitekturteoretiska frågeställningar i sin egen gestaltningsprocess. Kursen syftar till att förebereda studenterna för arkitekturforskning framför allt med inriktning mot konstnärlig forskning på arkitekturteoretisk grund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om arkitekturteori och dess betydelse i gestaltning av den byggda miljön.

• vara väl förtrogen med huvuddragen i området arkitekturteori.

• visa prov på en egen och väl genomförd gestaltning utifrån kursens tematik.

• vara orienterad i aktuell och historisk arkitekturteori.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera och problematisera arkitekturteori;

• visa förmåga att analysera konstnärliga, arkitektoniska och urbana sammanhang utifrån konst- och arkitekturteoretiska diskurser

• visa förmåga att såväl enskilt som i grupp framställa och visualisera ett förslag till gestaltning och/eller omgestaltning av olika arkitektoniska kontexter.

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sina ståndpunkter och förslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt till olika arkitekturteoriers inneboende möjligheter att bidra till attraktiva och hållbara miljöer

• väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina resonemang om gestaltning av såväl miljöer som detaljer.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad mot att i praktisk handling och i teoretiska studier fördjupa kunskaperna inom områdena arkitekturteori och estetik. Kursinnehållet är tematiskt, för varje kurs väljs ett nytt tema. Successionen av temata förnyar kursinnehållet, samtidigt som den kritiska och reflekterande getaltningsprocessen utgör kursens beständiga kärna.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studieresor, teoretiska och praktiska övningsuppgifter, workshop och enskilt uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: professor Lars-Henrik Ståhl,, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: professor Mattias Kärrholm, mattias.karrholm@arkitektur.lth.se