Kursplan för

Estetik I
Aesthetics I

AFOA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna förmågan till praktisk visuell kommunikation samt dess konstnärliga och estetiska nyanseringsmöjligheter, samt få insikt i skissningens och avbildningens betydelse för att generera idéer och lösa gestaltningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna uttrycka en personlig estetisk preferens genom en process av skissa

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till olika typer av estetiska/konstnärliga gestaltningsverktyg, med fokus på handtekniker. Kursen innehåller följande moment:

 

Kursen består av föreläsningar/teknikintroduktioner samt övningar som redovisas genom inlämningsuppgifter. Kursen är upplagd så att man arbetar successivt med flera olika tekniker och varje teknik inleds med en föreläsning/introduktion. Vid genomgången av delövningar får studenten feedback på sina arbeten. Även under arbetets gång ges kontinuerlig feedback och individuell vägledning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker genom att ett antal (ca 10 st) deluppgifter (praktiska tecknings-, måleri- och skulpturuppgifter) lämnas in för bedömning av kursledaren. Man skall för en av dessa deluppgifter i gruppsamtal redogöra för sitt arbete, samt få kritik på detta. Då inlämning/presentation av samtliga deluppgifter är godkända av kursledaren är man godkänd i kursen. För godkänt krävs även 80 % närvaro på föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO061

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se