Kursplan för

Mänskliga miljöramar – byggnad/stad
Human Environmental Frames – Building scale/Urban scale

AAMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MSUD2
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Människans villkor i stadsmiljöer studeras utifrån olika vetenskapliga  perspektiv. Kursen syftar till att ge en orientering om människors villkor i olika byggda miljöer. Vidare ger kursen kännedom om olika perspektiv och undersökningsmetoder som används för att förstå människans villkor i dessa miljöer. Kursen syftar också till att ge en bred introduktion till olika vetenskapliga synsätt som är relevanta för arkitekturforskning, och är därmed forskningsförberedande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består huvudsakligen av litteraturstudier och ett empiriskt arbete som behandlar en central frågeställning om människan i relation till den byggda miljön.

Undervisning och examination
Undervisningen genomförs som ett projektarbete, vilket inkluderar föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier med gemensamma litteraturseminarier samt ett eget empiriskt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Närvaro 80 % vid föreläsningar och övningar. Godkända övningsuppgifter, godkänt eget arbete samt aktivt deltagande vid slutseminarium.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Maria Johansson, maria.johansson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Adjunkt Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se
Lärare: Lektor Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se