Kursplan för

Kandidatarbete i arkitektur
Bachelor Project in Architecture

AAHL05, 18 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2010-06-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur. Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Valfri för: A3

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall visa och utveckla sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper som har förvärvats under utbildningen samt använda dessa i ett projektarbete i arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I examensarbetet ingår:

Särskilda anvisningar för genomförande finns och publiceras på programmets hemsida.

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med.

Examensarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium som fastläggs av programledningen. Detta får förläggas utanför terminstid om det finns särskilda skäl.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar under Innehåll skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Rapporten är offentlig och får inte sekretessbeläggas till någon del. Examinator får inte beakta eventuell underhandsinformation vid bedömningen av rapporten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: För varje examensarbetsämne utser prefekten en eller flera lärare vid Lunds universitet till kursansvarig examinator. Examinator examinerar efter hörande av gemensam bedömningsgrupp utsedd av utbildningsnämnden.
Övrig information: Studenten anmäler sig till en av de alternativobligatoriska kurser (studios) som avslutar åk 3. I det fall studenten avser att ta kandidatexamen, ska studenten före kursstart anmäla sig på särskild blankett till kursen Examensarbete för kandidatexamen i arkitektur. Innan registrering på denna kurs sker skall förkunskapskraven vara uppfyllda. Kursen samordnas med den valda studion. Institutionen skall arkivera rapporten.