Kursplan för

Arkitektur, baskurs B (åk 1)
Architecture, Basic Course B1

AAHA10, 18 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ingår som en av fyra baskurser de två första åren (var och en med två varianter: en för årskurs ett och en för årskurs två) och syftar till att med stegvis progression ge studenterna grundläggande kunskap och färdighet i att använda arkitektens redskap, arkitektonisk gestaltning, rumsliga förhållanden, byggnaders och städers användning och teknisk uppbyggnad.

I baskurserna lär sig studenterna att använda redskapen för att gestalta byggnader och miljöer i ett rumsligt sammanhang genom att arbeta kreativt och undersökande, sammanväga olika aspekter till en uttryckt arkitektonisk idé och att kommunicera med ritningar, skisser, modeller text och bilder.

I baskurs B1 betonas bostadshusets arkitektur och dess relation till boendet och boendemiljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

 

Kursinnehåll

Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, studieresor, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Terminens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal.

Kursens projekt och övningar fokuseras på gestaltningen av bostäder och bostadshus samt deras närmaste omgivning. Studenten ska undersöka bostadshusens relation till plats och kontext samt dess funktionella, konstruktiva, kulturella och estetiska egenskaper. Till detta kommer undervisning i rumslig representation med konstnärliga tekniker.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80% närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal.
Kod: 0215. Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80% närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAHA15, AAH135

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ.lektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Tina-Henriette Kristensen, tina-henriette.kristensen@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Jesús Mateo, jesus.mateo@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Monika Jonson, monika.jonson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Nina Falk Aronsen, nina.aronsen@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.ateljeerna.lth.se/utbildning/
Övrig information: Ges vartannat år för studenter i första årskursen. Innehåll och undervisning är gemensamt med Arkitektur, baskurs B2, som ges för andra årskursen. Målen för kurserna skiljer sig dock åt. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.