Kursplan för

Digitala verktyg 3
Digital Tools 3

AADA10, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera digitala verktyg för formmässigt mer avancerad 3D-skiss och -modellering för att de ska kunna stödja gestaltning och presentation av arkitekturprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar mer avancerade digitala verktyg för skissning och modellering genom föreläsningar och handledda övningar. Övningsexempel väljs för att vara relevanta för formmässigt mer avancerad arkitekturgestaltning och -presentationer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, samt 80% närvaro på övningar och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: John Ross, john.ross@arkitektur.lth.se
Lärare: Fredrik Skåtar, fredrik.skatar@arkitektur.lth.se