Kursplan för

Digitala verktyg 1
Digital Tools 1

AADA01, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera digitala verktyg för bildbehandling och presentation för att de ska kunna stödja presentation av arkitekturprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande digitala verktyg för bildbehandling, bildframställning och layout genom föreläsningar och handledda övningar. Övningsexempel väljs för att vara relevanta för arkitekturpresentationer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, samt 80% närvaro på övningar och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: John Ross, john.ross@arkitektur.lth.se
Lärare: Fredrik Skåtar, fredrik.skatar@arkitektur.lth.se