Kursplan för

Avancerad hydrologi
Advanced Hydrology

VVRN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2, V5-vr, W5-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens ska förmedla grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som bestämmer vattenflöden i naturen. Fysiken för vattenrörelser skall beskrivas och samband mellan tillstånd och flöden kvantifieras med matematiska samband. Kursen skall också ge förståelse för extrema skeenden och människans påverkan på hydrologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Världens klimat, olika nederbördsprocesser, NAO, ENSO. Kallt klimats hydrologi, is, snöfördelning, snösmältning,. Evapotranspiration, potentiell, verklig, samband avdunstning-markförhållanden. Infiltration-perkolation, pF-kurvor, markvattenrörelser, bevattning. Sluttningshydrologi, mättad respektive Hortonsk ytavrinning, kinematisk beräkning, koncentrationstid, vattenvägar, dränering. Floder och sjöar, vattenbalans för olika sjöar, samband vattennivå-klimat, vattenreglering, översvämningskontroll, metoder att mildra konsekvenser av översvämningar, våtmarkshydrologi. Extremhändelser, olika extremvärdesfördelningar, partiella serier, mycket extrema händelser.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVRN10 Avrinnings-modellering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/