Kursplan för

VA-teknik
Water and Wastewater Technology

VVAF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall få inblick i hur ett urbant VA-system är uppbyggt och fungerar, från det att vatten tas från råvattenkälla tills det att avloppsvattnet kommer renat ut till recipient.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I föreläsningar och övningar läggs den teoretiska grunden för att kunna förstå hur ett VA-system är uppbyggt och fungerar. Kursen behandlar det urbana renvattensystemet där tillgång, behov av rening och kvalitet samt magasinerings- och distributionssystem ingår. Omhändertagande och transport av dagvatten och avloppsvatten behandlas. Avloppsvattenrening, kvalitetsaspekter och effekter i recipient och rådande lagstiftning behandlas.

Kunskaperna tillämpas i övningar och en fördjupning sker i en inlämningsuppgift där studenterna behandlar tre olika va-tekniska lösningar: avloppsreningsverk, lokal dagvattenhantering och småskaliga va-lösningar. Efter kartläggning i storgrupp av var och en av de tre lösningarna arbetar studenterna i tvärgrupper. Detta arbete resulterar i en inlämningsuppgift bestående av en teknisk utredning i ett givet område där förslag på olika lösningar skall tas fram och utvärderas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: VA-teknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och studiebsök.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.vateknik.lth.se/