Kursplan för

Trafikteknik
Traffic Engineering

VTTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Valfri för: L4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten insikt i:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande teman:

Som stöd till olika teman genomförs ett flertal övningar med såväl muntlig som skriftlig presentation. Lärare ger muntlig och skriftlig feedback. Trafiktekniskt fältarbete med handledning förekommer i övningarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs även godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT100, VTT131, VTVF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas-Persson@tft.lth.se
Lärare: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning
Övrig information: Undervisningsformer för kursen är föreläsningar och ett antal projektuppgifter som genomförs i mindre grupper. Muntlig och skriftlig presentation och feedback på uppgifterna. Fältarbete under handledning förekommer i projekten.