Kursplan för

Bergmekanik och bergbyggnad
Rock Mechanics and Construction

VTGF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i berg och bergbyggande som stöd för att tekniskt hantera infrastruktur- och byggprojekt samt beakta samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Kursen är viktig för alla V-ingenjörer och särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar:

 

Minst två heldagar med fältövningar och studiebesök i stenbrott och på bergbyggnadsplatser. En bergbyggnadsteknisk syntesuppgift löper genom kursen och studenterna har ansvar för en deluppgift i grupper om tre personer. Varje grupp erbjuds minst tre timmars gruppvis handledning utöver handledning i samband med övningar. Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt vid kursens slutseminarium och varje grupp erbjuds detaljerad skriftlig och muntlig återkoppling från lärarna. Varje grupp ska genomföra en skriftlig kamratgranskning av en rapport avseende en annan deluppgift samt en förberedd muntlig opposition på en tredje grupp med en tredje deluppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska studiebesök, fältövningar och seminarier. Slutbetyget sätts som ett viktat medelvärde (tentamen 90% och redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter 10%) och avrundas nedåt till närmaste heltal. För godkänd tentamen krävs minst 50% av totalpoängen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0210. Benämning: Fältövningar, laborationer och seminarier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik, VBK013 Konstruktionsteknik, VVR145 Vatten, FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil och VGTF05 Geoteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: Fältövningar, exkursioner och studiebesök redovisas som laborationstimmar i timplanen.